Välkommen till Lusens förskolor

Ditt barns start på ett livslångt och lustfyllt lärande!

Ända sedan start har vi utgått från barnens delaktighet, inflytande och intressen. Att ge barnen en förståelse och respekt för människan, djur och natur för att skapa ett framtida samhälle som vi vill ha!

En Reggio Emilia inspirerad förskola med hållbarhet i fokus!

Förskolan Lusen ligger i den moderna och hållbara stadsdelen Täby Park, med närhet till centrala Täby, kommunikationer, gröna områden, parker och lekplatser kan vi upptäcka vår närmiljö tillsammans med barnen. Vi har en bullerfri innegård där miljön lockar till ett rörelsefyllt och lekfullt utforskande. Hos oss erbjuder vi en välkomnande, trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö, där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Tre barn leker med klossar.
Barn utomhus, ligger på marken.

Vår inriktning

Reggio Emilia

Hos oss erbjuder vi en välkomnande, trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö, där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Verksamheten präglas utav en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Genom vårt pedagogiska arbete, näringsrika husmanskost och nära samverkan med vårdnadshavare uppmuntrar och inspirerar vi varje barn till en livslång lust till lek och lärande.

Vår förskola har hög lärartäthet vilket ger barnen möjligheten att ha ett stort inflytande över sin vardag och sina aktiviteter. Vi ger barnen frihet under ansvar som bygger på respekt för varandra, miljö och material. Vi anser att lust och nyfikenhet gör barnen mottagliga för inlärning. Vi planerar våra dagar och aktiviteter efter barnens intresse och nyfikenhet, på detta sätt erbjuds barnen möjligheten att undersöka, fundera och reflektera samt framför allt känna glädje i sitt lärande. Vår förskola strävar alltid efter att skapa en grundinställning hos barnen att ständigt vilja lära sig mer som senare skapar ett roligare och utvecklande liv. Vi kommer att lägga grunden, inte bara för ett livslångt lärande, utan även för en demokratisk värdegrund.

Mer om våra inriktningar

Värdegrund

Förskolan Lusen Täbys värdegrund

Vår värdegrund bygger på respekt för alla och envar, en genomgående tolerant människosyn som ska genomsyra allt. ”Så som man själv vill bli behandlad ska man också behandla andra”. Vidare ska denna värdegrund bygga på en tolerans för andras olikheter och se dessa som en tillgång. Detta innebär en förståelse för andra och deras perspektiv. Därav är en tydlig värdegrund väldigt viktig, så att alla kan ta den till sig. Vad gäller tydlighet ska även detta som begrepp ingå i värdegrunden. Detta innebär att vi pedagoger arbeta med tydlighet och tydliga gränser:

  1. Hur vi beter oss mot varandra
  2. Hur vi bemöter varandra och ser varandra
  3. Att alla får chansen att bli förstådda.

Först när dessa ramar finns uppstår en trygghet hos alla och det är utifrån detta som lek, utforskande och lärande kan utvecklas. Vår värdegrund lägger stor vikt vid glädje och positiva attityder. Vi vill förmedla glädje och en positiv anda.

Mat

Vi har ett mottagningskök

Förskolan Lusen strävar efter:

  • God näringsrik mat är en förutsättning för att ditt barn ska orka med dagen i förskolan.
  • En matsedel som är säsongsanpassad och varierad. Den ska innehålla en kombination av svensk husmanskost och inslag av internationella rätter samt även barnens favoriträtter.
  • Ett tillfälle att ha pedagogiska samtal kring matens ursprung och hur det odlas, hur det kommer till mm.
  • Träna på bordsskick och kommunicera med kompisarna.
Bild tagen ovanifrån, barn som tittar på teckning. Sitter på gräset.

Miljö

Vår lärmiljö är öppen, innehållsrik och inbjudande.

Lärmiljön planeras efter att locka barnen till lek och lärande. En utforskande pedagogisk miljö som främjar upptäckarlusten hos barnen såväl inne som ute och även en miljö som kan förändras efter barnens intresse och behov och förutsättningar. I vår inne miljö har barnen tillgång till material på sin egen nivå för att själva kunna ta fram och aktivera sig. Det material som inte kan nås av barnen är väl synligt. Detta ställer krav på att kunna samsas med kamraterna om utrymme, material samt att städa undan efter sig och värna om förskolans material. Även i utemiljön har barnen stor frihet att välja både aktiviteter och material och utbudet av material förändras under årstiderna. Pedagogerna är måna om att barnen dagligen får komma till tals med önskemål om aktiviteter, lekar och material.

Vår gård har en mångfald av material som går att utforska; rör, slangar, snören och annat. Det material som finns inomhus går oftast också att använda utomhus. Gården ger stora möjligheter till rörelse. Barnen kan gunga, krypa, klättra, springa, cykla och utforska gården med hela sin kropp.

Leken är en stor och viktig del för verksamheten, det är grunden till allt. Det är viktigt för oss att hjälpa barnen att utvecklas till lekande individer. Det är genom lek barn lär sig att bearbete sin känslor, erfarenheter, testa nya roller, utmanas i sin fantasi, turtagning, andras perspektiv, språket och mycket annat.

Skärmavbilder från appen tyra.

TYRA-Appen

Vi använder oss av en app som heter TYRA - den kompletta förskoleappen

Detta är ett verktyg som hjälper oss i vårt arbete med pedagogisk dokumentation dvs. uppföljning, utvärdering och utveckling i vår förskola. Som förälder kan du enkelt följa barnets vardag i förskolan via en telefon, läsplatta eller dator. Få snabb och viktig information från förskolan. Föra en dialog med barnets pedagoger om sådant som känns angeläget. Frånvaroanmäla ditt barn när det är sjukt och när barnet är friskt. Se fotografier på ditt barn varje dag. Möjlighet att ladda hem barnets/barnens digitala portfölj.
Vi har även en pärm för varje barn där vi samlar in teckningar m.m.

Kontakt