Välkommen till Lusens förskolor

Ditt barns start på ett livslångt och lustfyllt lärande!

Ända sedan start har vi utgått från barnens delaktighet, inflytande och intressen. Att ge barnen en förståelse och respekt för människan, djur och natur för att skapa ett framtida samhälle som vi vill ha!

Kvalitetsarbete

Hur vi på Förskolan Lusen arbetar för barnens bästa och information om vårt arbetessätt.

Tre barn leker med klossar.
Barn inomhus, ett barn håller i en klocka

VÄRDEGRUND

Respekt för alla elever och envar

”Så som man själv vill bli behandlad ska man också behandla andra”. Detta kommer alla anställda på förskolan Lusen att arbeta utefter. Vidare ska denna värdegrund bygga på en tolerans för andras olikheter och se dessa som en tillgång. Detta innebär en förståelse för andra och deras perspektiv. Därav är en tydlig värdegrund väldigt viktig, så att alla kan ta den till sig. Vad gäller tydlighet ska även detta som begrepp ingå i värdegrunden.

Att sätta gränser

Detta innebär att vi pedagoger kommer att arbeta med tydlighet och tydliga gränser:

  1. Hur vi beter oss mot varandra
  2. Hur vi bemöter varandra och ser varandra
  3. Att alla får chansen att bli förstådda.

Först när dessa ramar finns uppstår en trygghet hos alla och det är utifrån detta som lek, utforskande och lärande kan utvecklas. Denna trygghet ger även utrymme för pedagoger att se, höra och bekräfta alla barn, men också en förståelse hos alla inom verksamheten att en del barn behöver denna bekräftelse mer än andra.

Värdegrund och glädje

En värdegrund inom vår förskola börjar alltid med oss vuxna

Det är viktigt att vi vuxna börjar med oss själva. Barn är i allmänhet duktiga på att se den vuxnes förhållningssätt. Ett tydligt exempel på detta och på respektvisande kan vara så enkelt som att vi säger ”hej”, ”god morgon” eller ”hej då” till de vi möter. Vår värdegrund kommer att lägga stor vikt vid glädje och positiva attityder. Vi vill förmedla glädje och en positiv anda och det är när vi är avslappnade som vi når ut och lär oss som bäst. En avslappnad pedagog är en god lyssnare, inkännande och närvarande.

Har du några frågor eller tankar?

Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Kontakt